foto spt 3 12

Naujienos

02 23 SchoolĮ mokymų ciklą, kurį sudarė trys dalys: „Įtraukusis ugdymas“, „Mokinio pažangos stebėsena ir skatinimas“ ir „Vertinimas ir įsivertinimas pamokoje“, Jonavos rajono pedagogus pakvietė lektorė Olivija SARANIENĖ. Nuotolinių susitikimų metu buvo akcentuojamas mokinių mokymosi motyvacijos stiprinimo ir aktyvaus mokymosi klausimas. O patys mokymai buvo skirti mokytojų didaktinėms ir pedagoginėms kompetencijoms stiprinti.
Lektorė O. Saranienė siekė plėtoti mokytojų praktinius įgūdžius ir gebėjimus. Mokymai buvo ne tik teoriniai, klausytojai atliko ir savarankiškas užduotis namuose, analizuodami ir pritaikydami savo individualią darbo patirtį.

02 22 Bitute„Į STEAM KOMPETENCIJAS ORIENTUOTO UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS PER PROJEKTINĘ VEIKLĄ“

Vasario 22 d. Jonavos rajono ŠPT vyko metodinė diena „Į STEAM kompetencijas orientuoto ugdymo proceso organizavimas per projektinę veiklą“, kurią organizavo Jonavos lopšelio-darželio „Bitutė“ komanda.
Šios įstaigos pranešėjai (direktorė V. Skodienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui E. Orlauskienė, priešmokyklinio ugdymo mokytojos D. Bazevičenė ir D. Gudonavičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja K. Novikienė) pristatė STEAM ugdymo organizavimą vykdant projektinę veiklą: priešmokyklinio ugdymo grupės projektą „Kaip susidraugauti su knyga“ ir tarptautinį eTwinning projektą „STEAM įdomioji gamtos matematika“.

22 02 18 zeimiai T„MOKINIO INDIVIDUALUMO ATPAŽINIMAS IR PANAUDOJIMAS SIEKIANT JO PAŽANGOS“

Vasario 18 d. vyko nuotolinė regioninė metodinė – praktinė konferencija „Mokinio individualumo atpažinimas ir panaudojimas siekiant jo pažangos“, kurią organizavo Jonavos rajono Žeimių mokykla-daugiafunkcis centras.
Pranešėjai pristatė įgyvendintas projekto „Kokybės krepšelis“ veiklas, pasidalino mokinių individualumo pažinimo ir pritaikymo ugdymo procese patirtimi naudojant inovatyvias ugdymo(si) priemones, vykdant projektines veiklas, kuriant asmeninės akademinės pažangos stebėjimo ir fiksavimo įrankius, akcentuojant mokinių psichologinės savijautos reikšmę.

Paulikė KKristina Paulikė, projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ veiklos „Metodinės pagalbos steigėjams teikimas“ metodininkė, Mokyklų pasirengimo diegti atnaujintas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas veiklos tyrimo koordinatorė atsako nuo ko turėtų pradėti veikti mokykla, norinti sėkmingai pasiruošti dirbti pagal BUP.
Kodėl atnaujinamas ugdymo turinys?
Visame pasaulyje nuolat vyksta pokyčiai, todėl neišvengiamai daugelyje šalių ugdymo turinys atnaujinamas kas 10–12 metų. Lietuvoje Bendrųjų ugdymo programų (BUP) kūrimas ir jų atnaujinimas, kaip nuolatinis ir nenutrūkstamas procesas, prasidėjo dar iki Nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. ir tebesitęsia iki šiol.
Paskutinį kartą BUP buvo atnaujintos 2008 m. Taigi ir vėl atėjo metas pokyčiams. Kol atnaujintas ugdymo turinys pasieks mokyklas, visiems, kurie prisiima atsakomybę už švietimo kokybę ir ugdymo rezultatus savivaldybėje, būtina tinkamai pasirengti. Kiekvienai organizacijai ir jos vadovams svarbu įsipareigoti sukurti palankią mokytojo darbui aplinką ir veikti kolegialiai su kitais, siekiant maksimalios vadybinių sprendimų ir veikimo kartu sinergijos.

02 07 Matematikos mokomes3Lietuvių tautodailėje gausu ornamentų ir simbolių. Jais buvo dekoruojami baldai, drabužiai, pastatai ir kiti įvairūs buities daiktai, o kiekvienas simbolis turėjo savo reikšmę. Vieni seniausių - geometriniai ornamentai,  sudaryti iš įvairaus dydžio ir formos taškų, lenktų ir tiesių linijų, apskritimų, daugiakampių ir kryželių. Vasario 3-7 dienos Jonavos rajono Šveicarijos progimnazijos 6 kl. mokinės atliko projektinį darbą, skirtą ne tik Vasario 16-ajai paminėti, bet ir geometrijos bei etnokultūros žinioms pasikartoti. Mergaitės interneto platybėse ieškojo lietuvių tautodailės simbolių, pasirinkę skaitmeninį mastelį apskaičiavo simbolio matmenis. Darbui atlikti prireikė žinių apie simetriją, matavimus, mokinės turėjo galimybę lavinti kūrybiškumą, vaizduotę ir erdvinį mąstymą, daugiau sužinoti apie matematikos ir etnokultūros ryšius. Juk etninę kultūrą su matematika sieja ne tik meniniai ornamentai ir simboliai, bet ir  skaičiavimo sistemų kilmė, archajiškų kalendorinių matavimų patirtis, liaudiški matai, todėl panašių projektinių veiklų mokiniams bus pasiūlyta ir daugiau.

Jonavos rajono Šveicarijos progimnazijos matematikos mokytoja Zita Adamonienė

Renginiai

Projektai