PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS PAGALBOS SKYRIAUS SPECIALISTAI

PSICHOLOGAI:

 • SKIRMANTĖ ŠIMONIENĖ
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • SOLVEIGA BALTRUŠAITIENĖ
  el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • JŪRATĖ BENIULIENĖ
  el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • REGVITA KUSKIENĖ
  el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • LINA LABATMEDIENĖ
  el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tarnybos psichologai įvertina mokinio (vaiko) raidos ypatumus, galias ir sunkumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius, vaiko brandumą mokyklai.
Konsultuoja specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius (vaikus), jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus.
Veda pozityvios tėvystės kursus tėvų grupėms, tikslines vaikų, paauglių grupes.
Rengia metodines rekomendacijas, vykdo psichologinį švietimą vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos, psichologinių problemų prevencijos klausimais.


LOGOPEDAS:

 • NERINGA PALAIMIENĖ
  el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tarnybos logopedai įvertina mokinių (vaikų) kalbos raidos ypatumus bei kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus.
Teikia metodinę pagalbą mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų turinčių mokinių (vaikų) ugdymo bei jo organizavimo klausimais, skleidžia ir diegia logopedijos naujoves.
Rengia metodines rekomendacijas apie darbą su kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų turinčiais mokiniais bei šių sutrikimų šalinimą.

SPECIALIEJI PEDAGOGAI:

 • INGA LISOVSKIENĖ
  el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • JŪRATĖ GRICIUVIENĖ
  el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Atlieka mokinių (vaikų) pedagoginį vertinimą, įvertina jų specialiuosius ugdymosi poreikius.
Teikia metodinę pagalbą mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) mokinio (vaiko) pažinimo, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių (vaikų) ugdymo bei jo organizavimo, įvairių specialiųjų pedagoginių problemų sprendimo klausimais, skleidžia ir diegia specialiojo ugdymo naujoves.
Rengia metodines rekomendacijas apie specialiųjų poreikių turinčių vaikų ugdymą, darbą su specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais bei šių poreikių tenkinimą.

SOCIALINĖ PEDAGOGĖ

 • AUKSĖ VENCKUTĖ – IVANAUSKĖ
  el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kartu su kitais Skyriaus specialistais dalyvauja vaiko pedagoginio psichologinio vertinimo procese.
Individualiai ar/ir grupėje konsultuoja mokinius (vaikus), jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, švietimo pagalbos specialistus, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, socialinių pedagoginių problemų prevencijos bei jų sprendimo klausimais.
Veda grupinius ir individualius socialinių įgūdžių lavinimo užsiėmimus mokiniams (vaikams) ir tėvams (globėjams, rūpintojams).
Rengia metodines rekomendacijas socialinių pedagoginių problemų prevencijos, rizikos grupės mokinių ugdymo, bei socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais.

GYDYTOJA VAIKŲ NEUROLOGĖ

 • DONATA JURGAITYTĖ
  el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Įvertina vaiko emocinę būseną ir adaptacijos galimybes, išsiaiškina neurologinius sutrikimus, jų lokalizaciją, pažeidimo laipsnį ir galimą poveikį atskirų psichinių funkcijų formavimuisi.
Teikia informaciją, pasiūlymus ugdymo ir medicininių įstaigų darbuotojams, mokytojams, tėvams (globėjams) dėl specialiųjų poreikių vaikų ugdymo.
Rengia seminarus, teikia informaciją bei metodinę pagalbą pedagoginių psichologinių tarnybų gydytojams neurologams ir kitiems specialistams.