KONSULTAVIMAS

Jonavos rajono švietimo pagalbos tarnybos pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus specialistai konsultuoja:

 • tėvus (globėjus, rūpintojus) ir pedagogus vaikų ugdymo klausimais;
 • tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, švietimo pagalbos specialistus dėl specialiosios psichologinės ir pedagoginės pagalbos teikimo bei ugdymo organizavimo SUP, psichologinių, asmenybės ir (ar) ugdymosi problemų turintiems vaikams;
 • Vaiko gerovės komisijos narius, pedagogus ir tėvus (globėjus, rūpintojus) įtraukiojo ugdymo klausimais;
 • tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, švietimo pagalbos specialistus psichologinių, asmenybės ir (ar) ugdymosi problemų prevencijos bei jų sprendimo klausimais;
 • vaikus dėl mokymosi, psichologinių bei asmenybės problemų.

 Konsultavimui registruotis tel.: 8 349 52866

__________________________________________________________________________________________________

 

SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ VERTINIMAS

 

Jei tėvai ar mokytojai pastebi, kad vaikui sunkiai sekasi įsisavinti bendrojo ugdymo programą, vaikas mokantis nuolat patiria sunkumų, yra verta įsitikinti, ar vaikas turi reikiamus ugdymosi gebėjimus, ar ugdymo procese jam nereikalinga papildoma pagalba.

Dėl įvertinimo gali kreiptis tėvai (globėjai) arba švietimo įstaigos vaiko gerovės komisija, gavusi vaiko tėvų (globėjų) sutikimą raštu.

Specialieji ugdymosi poreikiai – pagalbos ir paslaugų ugdymo procese reikmė, atsirandanti dėl išskirtinių asmens gabumų, įgimtų ar įgytų sutrikimų, nepalankių aplinkos veiksnių.

Įvertinimas – vaiko pedagoginių, psichologinių, asmenybės sunkumų, specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymas ir pagalbos priemonių rekomendavimas. Jį atlieka pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus specialistai – psichologai, logopedai, socialiniai pedagogai, specialieji pedagogai, neurologai.

Įvertinimo tikslas – nustatyti švietimo pagalbos ir paslaugų reikmes, rekomenduoti ikimokyklinio ugdymo programos, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo bendrosios programos, profesinio mokymo programos, neformaliojo vaikų švietimo programos pritaikymą, specialiąsias mokymo ir techninės pagalbos priemones, ugdymosi aplinkos pritaikymo būdus, siekiant sudaryti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiam mokiniui (vaikui) optimalias ugdymosi sąlygas.

Jonavos rajono švietimo pagalbos tarnybos pedagoginės psichologinės pagalbos skyriuje vertinami asmenys nuo 0 iki 21 metų (turintys specialiųjų ugdymosi poreikių), kurie gyvena Jonavos savivaldybės teritorijoje ir (arba) yra ugdomi Jonavos  savivaldybės ugdymo įstaigose.

Prieš atliekant įvertinimą ugdymo įstaiga turi pateikti perengtus dokumentus:

 • tėvų (globėjų) sutikimą dėl ugdymosi sunkumų priežasčių įvertinimo pedagoginėje psichologinėje tarnyboje;
 • švietimo įstaigos Vaiko gerovės komisijos pažymą dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio/ pakartotinio įvertinimo;
 • klasės ar dalykų mokytojų užpildytą, anketą (mokiniams);
 • stebėjimo kortelę (ikimokyklinio amžiaus vaikams);
 • ugdymosi pasiekimų aprašą, jei mokinys (vaikas) vertinamas pakartotinai;
 • išrašą iš vaiko medicininių dokumentų, neįgalumo pažymėjimą (jei nustatytas), medicinos psichologo įvertinimo išvadas (jei vertinimas buvo atliktas per paskutinius 2 metus)
 • vaiko lietuvių k. ir matematikos sąsiuvinius, piešinius.

    Svarbu, kad pirmą kartą į tarnybą vaiką atvestų vienas iš tėvų, nes specialistai turi surinkti vaiko anamnezę: duomenis apie gimimo ir raidos ypatumus, socialinę vaiko aplinką, sunkumų atsiradimo ir pasireiškimo istoriją, gautą pagalbą ir pan.

    Kadangi vertinimo tikslas yra išsiaiškinti turimus vaiko potencialius gebėjimus, vertinimas yra atliekamas iš ryto, kol vaikas yra nepavargęs.

Dažniausiai apsilankyti tenka bent keturis kartus:

 • pas psichologą, kur atliekamas skirtingų intelekto funkcijų įvertinimas;
 • pas specialųjį pedagogą, kuris nustato žinių, mokėjimų, gebėjimų lygį ir jų atitiktį ugdymo programoms;
 • pas logopedą, kuris įvertina kalbėjimo ir kalbos sutrikimus;
 • paskutinį kartą specialistas (-ai) pateikia tėvams (globėjams) išsamias išvadas apie vaiko gebėjimų stipriąsias ir silpnąsias puses, rekomenduoja tolimesnius ugdymo būdus ir reikalingą jam pagalbą.

__________________________________________________________________________________________________

 

VAIKO BRANDUMO PRIEŠMOKYKLINIAM UGDYMUI ĮVERTINIMAS

Nuo 2018 m. vasario 1 d. nelieka privalomo vaiko brandumo vertinimo. Vertinimas atliekamas konsultavimo tikslais. Tarnybos specialistams nustačius, kad vaikas nėra pakankamai pasirengęs ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, galutinį sprendimą dėl vaiko ugdymosi priešmokyklinėje grupėje priima tėvai (globėjai).

Vaiko brandumo priešmokykliniam ugdymui vertinimas – tai specialisto(-ų) atliekamas tyrimas, apimantis įvairias vertinamas sritis ir leidžiantis spręsti apie vaiko pasirengimą mokytis priešmokyklinėje grupėje.

Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimas atliekamas tėvų (globėjų) prašymu.

Tėvai (globėjai) dėl 5 metų vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimo gali kreiptis į Tarnybą ne anksčiau nei vaikui sueina 4 metai 8 mėnesiai (atsižvelgiant į vaiko brandumo mokyklai įvertinimo testo taikymo galimybes).

Apsisprendžiant dėl brandumo įvertinimo siūloma tėvams (globėjams) aptarti vertinimo poreikį su ikimokyklinio ugdymo įstaigos pedagogais, pagalbos vaikui specialistais. Į vertinimą vaiką turi atvesti tėvai (globėjai).

Jie turėtų pasirūpinti, kad vaikas atvyktų pavalgęs ir pailsėjęs. Taip pat verta aptarti su vaiku, kur ir kokiu tikslu bus vykstama. Galima paaiškinti, kad vykstama į įstaigą, kuri padeda geriau suprasti, kas vaikui sekasi geriausiai ir kas – sunkiau. Ten dirba žmonės, kurie bendrauja su vaikais. Čia vaikui reiks kalbėtis, piešti, atlikti užduotis.

Vaiko brandumo įvertinimą priešmokykliniam ugdymui atlieka psichologai. Įvertinimo metu vaikas turi pasilikti kabinete be tėvų (globėjų). Pokalbis ir vertinimas trunka iki 1 valandos. Po įvertinimo skiriamas kitos konsultacijos laikas, kurios metu su tėvais (globėjais) aptariami vaiko įvertinimo rezultatai, teikiamos rekomendacijos dėl tolimesnio ugdymo.