JONAVOS RAJONO ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS PAGALBOS SKYRIUI REIKALINGAS SPECIALUSIS PEDAGOGAS (LOGOPEDAS)


Pareigybė : Specialusis pedagogas (logopedas) (0,75 etato, lygis A2, neterminuota darbo sutartis).

Darbo krūvis – 27 val. per savaitę.

Darbo vieta: Pedagoginės psichologinės pagalbos skyrius, S.G. Ilgūno g. 2, Jonava.

Darbo funkcijos:

 • Atlieka mokinių (vaikų) pedagoginį vertinimą, įvertina jų specialiuosius ugdymosi poreikius Tarnyboje, mokykloje ar, esant žymiai ribotam mokinio (vaiko) mobilumui dėl ligos ar patologinės būklės – mokinio (vaiko) namuose, prireikus skiria specialųjį ugdymą.
 • Įvertina mokinių (vaikų) kalbos raidos ypatumus bei kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus Tarnyboje, mokykloje ar, esant žymiai ribotam mokinio (vaiko) mobilumui dėl ligos ar patologinės būklės – mokinio (vaiko) namuose, prireikus skiria specialųjį ugdymą.
 • Siūlo ugdymo formą, būdus ir metodus, prireikus rekomenduoja teikti specialiąją pedagoginę (logopedo) bei specialiąją pagalbą mokiniams (vaikams), kuriems nustatyti kalbos ir kiti komunikacijos sutrikimai, rekomenduoja vaikui mokyklą.
 • Konsultuoja kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus specialiosios pedagoginės (logopedo) pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo, kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų prevencijos bei jų šalinimo klausimais.
 • Siūlo ugdymo formą, būdus ir metodus, prireikus rekomenduoja teikti specialiąją pedagoginę bei specialiąją pagalbą mokiniams (vaikams), kuriems nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai, rekomenduoja vaikui mokyklą.
 • Konsultuoja specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo klausimais.
 • Teikia metodinę pagalbą mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) mokinio (vaiko) pažinimo, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių (vaikų) ugdymo bei jo organizavimo, įvairių specialiųjų pedagoginių problemų sprendimo klausimais, skleidžia ir diegia specialiojo ugdymo naujoves.
 • Formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių turinčius mokinius (vaikus) ir jų ugdymą kartu su bendraamžiais.
 • Analizuoja mokyklos dokumentus, susijusius su specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymu.
 • Teikia informaciją apie mokinių (vaikų) specialiuosius ugdymosi poreikius ir jų tenkinimą suinteresuotoms institucijoms ar asmenims, susijusiems su mokinio (vaiko) ugdymu, gavęs tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą.
 • Rengia ir įgyvendina projektus bei programas ir/ar juose dalyvauja.
 •  Rengia metodines rekomendacijas apie specialiųjų poreikių turinčių vaikų ugdymą, darbą su specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais bei šių poreikių tenkinimą.
 • Dalyvauja išbandant naujas pedagoginio vertinimo metodikas, įvertinant jų tinkamumą naudoti.
 • Tvarko ir pildo savo darbo dokumentus.

Reikalavimai pretendentams:

 • Specialiojo pedagogo (logopedo) profesinė kvalifikacija.
 • Specialiojo pedagogo (logopedo) darbo patirtis mokykloje (pageidautina su integruotai ugdomais specialiųjų poreikių mokiniais).
 • Žinojimas ir gebėjimas taikyti Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių specialųjį ugdymą, Lietuvos specialiojo ugdymo sistemos išmanymas.
 • Išmanymas pedagoginio vertinimo metodikų, gebėjimas jas taikant atlikti mokinių (vaikų) pedagoginį vertinimą.
 • Išmanymas kalbos vertinimo metodikos, gebėjimas ją taikant atlikti mokinių (vaikų) kalbos įvertinimą bei nustatyti kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus
 • Kvalifikacijos tobulinimas pedagoginės psichologinės tarnybos veiklos organizavimo, mokinių (vaikų) pedagoginio vertinimo, jų specialiųjų poreikių nustatymo bei priskyrimo specialiųjų ugdymosi poreikių grupei klausimais.

 

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.
Darbdavio siūlomas atlyginimas: (koeficientas nuo 6,7 iki 7,76, priklausomai nuo stažo ir kvalifikacijos).

Informacija teikiama tel. 861401214, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.